Przejdź do strony

Zmień dane we wpisie - Zmiana wpisu w CEIDG

Wymagane dokumenty:

Do złożenia wniosku papierowego o wpis do CEIDG:

1. Wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami (jeżeli sprawa tego dotyczy),

2. Dokument tożsamości do wglądu.

Podstawą do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce złożenia wniosku papierowego:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 26 - 640 Skaryszew

Referat Organizacyjno - Społeczny - II piętro, pokój nr 20,

(tel. 48/ 610 - 30 89 wew. 120).

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej www.firma.gov.pl. Przedsiębiorca ma możliwość wydrukowania swojego zaświadczenia oraz sprawdzenia kontrahenta za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej CEIDG „BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Uwaga: wszelkie informacje zachęcające do dokonywania wpłaty związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne

Termin i sposób załatwienia:

Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

UWAGI:

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

1. Zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie,

2. Zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do gminy,

3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do gminy,

4. Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie,

5. Przesłać listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.

Przy pierwszym logowaniu, należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub z nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015r., poz. 584 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).

Inne informacje:

Informujemy, że z dniem 30 grudnia 2011r. nastąpił o przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej, z zasobów gminnych, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z dniem przeniesienia ewidencji, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Zmiana wpisu dokonywana jest przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl (infolinia CEIDG: 801 055 088, 22 100 20 79). Niniejsza charakterystyka sprawy opracowana jest na potrzeby przedsiębiorcy, który składa wniosek papierowy za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

W przypadku wprowadzenia wniosku papierowego przez pracownika do CEIDG odpowiada:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 26 - 640 Skaryszew

Referat Organizacyjno - Społeczny
Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

 

Kategorie

Jednostka prowadząca