Przejdź do strony

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Plik do pobrania w załączniku.

Opłaty:

opłata skarbowa – 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:

art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

Inne informacje:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl

 

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii

 

 

Kategorie

Jednostka prowadząca