Przejdź do strony

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczyści ciekłych,
  2. załączniki:
    • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.,
    • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną znajdującą się na terenie Gminy Skaryszew.
    • oświadczenie o posiadaniu przynajmniej jednego pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
    • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe o utwardzonej nieprzepuszczalnej nawierzchni – miejsce do mycia pojazdów wyposażone w instalacje uniemożliwiające przenikanie odcieków do gruntu lub przedstawić kopie umowy na wykonywanie mycia pojazdów z firmą specjalistyczną.

Opłaty:

opłata skarbowa 107 zł - za wydanie zezwolenia Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

Termin i sposób załatwienia:

do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:

1. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz. 299).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

Inne informacje:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Kategorie

Jednostka prowadząca