Przejdź do strony

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:

 

Zgodnie z art. 74 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66-68  ustawy ooś.

 

 Do raportu należy dołączyć oświadczenie autora raportu, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem,  o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 74a ust. 3).

 

 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych zich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego,  podpisaną przez autora, a wprzypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu o których mowa w art. 62a ust. 1 ustawy ooś, oraz informacje umożliwiające analizę kryteriów o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

 

 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz

 

przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a - przez obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się :

 

           1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

 

           2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

 

           3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

 

 

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,

 

         oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1;

 

         mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust.1 pkt 3.

 

 

 

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości  gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

 

 

 

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanye przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie

 

         stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego,

 

         obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a.

 

 

 

Zgodnie z art. 74 ust.1a - Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 

 

 

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 

 

 

 8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

 

 

 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

10. W przypadku, gdy Inwestor przedsięwzięcia występuje przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo spełniające wymogi określone w art. 33 K.p.a.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 

Kancelaria lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

 

 

Opłaty:

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)  należna  opłata skarbowa wynosi:

 

    205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  część I ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

Zwolnienia od opłaty skarbowej określa  art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

 

     17 zł   - za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

 

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji oraz pełnomocnictwa.

 

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

 

Konto:  49 9150 0009 0000 0084 2000 0010

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

 

Termin i sposób załatwienia:

 Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020r. poz. 283), zwana dalej „ustawą ooś”.

 

 ·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  10 września 2019r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

 

 ·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. :  Dz. U. z 2020 r. poz. 256.),  zwana dalej  „K.p.a.”.

 

 ·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

 

 Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 

 1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

 

 2)   przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1  oraz art. 72 ust. 1a  i 1b ustawy ooś.

 

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

 

Inne informacje:

 Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarowania Mieniem Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 7 (parter). Telefon kontaktowy: (48) 610 30 89 wew. 139

 

Kategorie

Jednostka prowadząca

Załączniki