Przejdź do strony

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  2. załączniki:
    • kopia zaświadczenia lub oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub
    • kopia zaświadczenia lub oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
    • kopia zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Opłaty:

opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia:

do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

Inne informacje:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.

Kategorie

Jednostka prowadząca