Przejdź do strony

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Wymagane dokumenty:

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089w. 122

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Uwagi:

1.Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

2.Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

3.Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

4.Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

5.Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz.1741-z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U.2015 poz. 783 z późn. zm.).

Kategorie

Jednostka prowadząca