Przejdź do strony

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty:

Z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia:

1.Do 30 dni.

2.Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej

Podstawa prawna:

Art. 109-113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm..), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz.1044 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Kategorie

Jednostka prowadząca