Przejdź do strony

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew, pokój 17

tel. 48 61 03 089 w .122

Opłaty:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2018 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego   (Dz.U. 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny

 

Uwagi:

  1. Podstawą uzupełnienia są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Kategorie

Jednostka prowadząca