Przejdź do strony

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty:

39 zł – opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia:

 1. Do 30 dni.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
 3. Dokonanie rejestracji zdarzenia następuje w formie czynności materialno-technicznej

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. 2018 poz.2224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 z późn. zm).

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu.

Kategorie

Jednostka prowadząca