Przejdź do strony

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 626-640 Skaryszew, pokój 17, tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia:

1.Do 30 dni

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego   (Dz.U. 2018 po. 2224 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. 2018 poz.1044  z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego , podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Uwagi:

  1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Kategorie

Jednostka prowadząca