Przejdź do strony

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty:

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty (w przypadku cudzoziemca).
  2. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

a) dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu

b) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

c) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

W przypadku braku możliwości porozumienia się z cudzoziemcem przy składaniu dokumentów konieczna jest obecność biegłego lub tłumacza, którego udział zapewniają nupturienci.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci wypełniają i podpisują w obecności kierownika zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty:

Zaświadczenie jest wolne od opłat.Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu


Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie wydaje wybrany przez strony kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Kategorie

Jednostka prowadząca