Przejdź do strony

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca przedkłada:

  1. Wypełniony formularz (druk) wniosku
  2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza: odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju
  4. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
  5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie bez zbędnej zwłoki wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.)),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Kategorie

Jednostka prowadząca