Przejdź do strony

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:

 1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości nupturientów.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. 1000 zł – opłata dodatkowa w przypadku ślubu poza lokalem USC Opłaty należy dokonać w dniu złożenia zapewnienia do ślubu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r.  poz. 2224 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2018r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015r w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z  2015r. poz. 180)

 

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Inne informacje:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński(nupturienci) obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza , którego udział w ceremonii zapewniają nupturienci.

Kategorie

Jednostka prowadząca