Przejdź do strony

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie- do wglądu; Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel.48 61 03 089 w. 122

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.Osobie rejestrującej akt urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony z urzędu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

Inne informacje:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Kategorie

Jednostka prowadząca