Przejdź do strony

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018r.  poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

Inne informacje:

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży na podmiocie uprawnionym do pochówku na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.

"O cmentarzach i chowaniu zmarłych", mianowicie:

  • na małżonku zmarłego,
  • na krewnych zstępnych,
  • na krewnych wstępnych,
  • na krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • na powinowatych w linii prostej do 1 stopnia

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Kategorie

Jednostka prowadząca