Przejdź do strony

Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu

Wymagane dokumenty:

Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089 w. 122.

Opłaty:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin odpowiedzi:Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.Rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

Podstawa prawna:

 

  • art. 70 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U.z 2018r.  poz. 1044 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Uwagi:

  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylkow trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Kategorie

Jednostka prowadząca