Przejdź do strony

Udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do zaliczenia pracowniczego stażu pracy

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej o udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Dowody osobiste dwóch świadków potwierdzających pracę na gospodarstwie rolnym, natomiast w przypadku emerytów lub rencistów wymagane jest okazanie się legitymacją emeryta lub rencisty (ewentualnie odcinek od emerytury/ renty).
 3. 3. Dokument potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego (zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu).

Opłaty:

Opłata skarbowa: za poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł (zwolnione z opłaty skarbowej do celów emerytalno- rentowych)

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się ze świadkami celem przesłuchania i spisania zeznań.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie, pok. Nr 12,

p. Renata Kosowska, tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 111 e-mail: r.kosowska@skaryszew.pl

 

UWAGI:

 • Sprawy przedmiotowe regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990.54.310).

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):

 1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
 2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
 3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

 • Wnioskodawca może ubiegać się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia.
 • Wnioskodawca zgłasza się do Urzędu MiG Skaryszew osobiście z dwoma świadkami (świadkiem powinna być osoba obca, nie spokrewniona, starsza od Wnioskodawcy minimum 2 lata, zamieszkująca w okresie objętym zeznaniem w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne).
 • Starannie oraz czytelnie wypełnić druki: oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym oraz oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (druk: ZUS Rp-9 lub KRUS SR-8), pamiętając o wpisaniu dokładnych dat pracy w gospodarstwie rolnym (tj. dzień-miesiąc-rok). Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 12 oraz w Kancelarii Urzędu (parter).
 • Przedłożyć do wglądu pracownikowi Urzędu dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków.
 • Przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
 • Wnioskodawca oraz świadkowie składają podpisy w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów.
 • Przedmiotowe zeznania świadków sporządzone zostają na właściwych drukach opracowanych przez ZUS (ZUS Rp-8) lub KRUS (KRUS SR-9).
 • Zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania.

Kategorie

Jednostka prowadząca