Przejdź do strony

Załóż działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:

Do złożenia wniosku papierowego o wpis do CEIDG:

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami (jeżeli sprawa tego dotyczy),

2. Dokument tożsamości do wglądu. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce złożenia wniosku papierowego:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 26 - 640 Skaryszew

Referat Organizacyjno - Społeczny - II piętro, pokój nr 20,

(tel. 48/ 610 - 30 89 wew. 120).

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej www.firma.gov.pl. Przedsiębiorca ma możliwość wydrukowania swojego zaświadczenia oraz sprawdzenia kontrahenta za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej CEIDG „baza przedsiębiorców”.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Uwaga: wszelkie informacje zachęcające do dokonywania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Termin i sposób załatwienia:

Organ gminy przesyła wniosek CEIDG -1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

1.Zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie,

2. Zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do gminy,

3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do gminy,

4. Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie,

5. Przesłać listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy. Przy pierwszym logowaniu, należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lubz nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 r., poz. 584 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.)

Inne informacje:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

W przypadku wprowadzenia wniosku papierowego przez pracownika do CEIDG odpowiada:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 26 - 640 Skaryszew

Referat Organizacyjno - SpołecznyEwidencja Działalności Gopsodarczej

UWAGI:

- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.

- Przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, niż dzień złożenia wniosku.

- Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

- Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

- Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

- W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Jeśli osoba posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. W przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

- Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Urząd potwierdza zgłoszenia zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzje administracyjną (VAT-5).

- Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym, w którym należy rozliczać ten podatek jest właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Kategorie

Jednostka prowadząca