Przejdź do strony

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wymagane dokumenty:

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.


Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14   grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r poz. 1148) pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli; okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie , o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika,   o której mowa w ust.2 pkt 1, wynosi 10 000 złotych (Monitor Polski  – Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. poz. 276)

Dofinansowanie kosztów kształcenia jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożonyw terminie trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. 

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna) 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianegopracownika egzaminu wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie,w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona,
 3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia
 4. Dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie,(w przypadku krótszego okresu kształcenia)
 5. Świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej - kopia
 6. Dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego – w przypadku dyplomu, świadectwa, certyfikatu kopia, zaś w przypadku zaświadczenia   oryginał,
 7. Świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę  – kopia,
 8. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej                    – kopia ,
 9. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz.1543,)   –   druk formularza i instrukcji   w załączeniu,
 10. Zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku),oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku) w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku,

Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

Miejsce złożenia dokumentów:

Inspektor mgr Elżbieta Czajkowska

Telefon (48) 610-30-89 wew. 115
Pokój 25

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1148 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie     praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze. zm).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r.   poz. 1543).
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r poz.1543).

 

Inne informacje:

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o prac z młodocianym w celu przygotowania zawodowego

Kategorie