Przejdź do strony

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów dostępne do pobrana na dole strony, który powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
 2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika wnioskodawcy, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
 3. danie nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew lub krzewów( dres, nr działki, obręb geodezyjny)
 4. w przypadku złożenia zgłoszenia przez pełnomocnika wnioskodawcy, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego),
 5. zgodę pozostałych współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest współwłasnością wraz z podaniem adresów do korespondencji.

Uwaga: Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem:

1.       krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2.       krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów:

 • w pasie drogowym drogi publicznej,
 • na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 •  na terenach zieleni;

3.       drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • ·80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
 • 65 cm –w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

4.       drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5.       drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6.       drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7.       drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8.       drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9.       drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10.    drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11.    drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12.    drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13.    prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14.    drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15.    drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

W przypadkach, o których mowa w pkt 13 i pkt 14 a), podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Z oględzin, o których mowa w pkt 14 b), sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Miejsce złożenia dokumentów:

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie  – tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 111 e-mail: urzad@skaryszew.pl

Opłaty:

1.     zezwolenie zwolnione jest z opłaty skarbowej,

2.  w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku prawnego zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628),

3.   opłatę za usunięcie 1 m2 krzewów – opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie 1m2 powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość waloryzowanych stawek (Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok),

4.    opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia:

a.stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość,

b.współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu– kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, zróżnicowanymi warunkami wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcjami pełnionymi przez drzewa i krzewy,

5.       nie pobiera się opłat za usunięcie:

a.drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

b.    drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c.  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

d.   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

e.  drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,

f.   drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,

g.    drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

·     120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

·     80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

h.krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

i.drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,

j.     drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

k.    topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

l.     drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,

m.    drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,

n.   drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,

o.    drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Termin i sposób załatwienia:

Organ ma do 21 od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 1.  nazwy gatunku drzewa
 2.  obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a.       posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b.       nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół. W terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Podstawa prawna:

art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

NFORMACJA:  Administratorem  danych  jest  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie  ul.  Juliusza Słowackiego 6,  26-640 Skaryszew  Kontakt  do  naszego  inspektora  ochrony  danych  iodo@skaryszew.pl  lub  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Dane podane  przez Ciebie na formularzu będą  przetwarzane  w  celu  procedowania  wniosku.  Szczegółowe  informacje  o  regułach  przetwarzania danych   dostępne   w   Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie   oraz   na   stronie www.bip.skaryszew.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Inne informacje:

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Załączniki