Przejdź do strony

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku.

Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

 

  • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju

 

  • Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.

 

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

  • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6  26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miastai Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie bez zbędnej zwłoki wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Kategorie

Jednostka prowadząca