Przejdź do strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018r.
Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać aby powierzchnia zgłoszonych strat była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do ARiMR względem dopłat bezpośrednich.
Producent rolny dołącza do wniosku wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośredniej na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ ) lub kserokopie księgi stada lub paszportu.
Rolnicy posiadający zwierzęta ( produkcję zwierzęcą ) wypełniają dodatkowo „Oświadczenie o ilości zwierząt”.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
- kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych;
- udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
- zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
- udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Formy pomocy zostaną wskazane przez administrację rządową po ostatecznym oszacowaniu strat.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych suszą jest obecność upraw na polach.
Druki wniosków do pobrania:

Pobierz wniosek

Wyświetleń: 671
Opublikowano: 9.07.2018

Załączniki