Przejdź do strony

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

O G Ł O S Z E N I E  
o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy
na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Skaryszew

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r. poz. 1057/, zwanej dalej "ustawą", Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2020 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu:
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym

w trybie w/w ustawy.

 1. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Miasta i Gminy Skaryszew zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację w/w zadań publicznych, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta
i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Skaryszew” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew.

VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od 14 do 20 października 2020 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKARYSZEW
/-/ Dariusz Piątek

Wyświetleń: 177
Opublikowano: 14.10.2020