Przejdź do strony

Książki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Skaryszew po raz drugi otrzymała wsparcie finansowe na realizację wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667).
W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe otrzymało 161 organów prowadzących szkoły dla 545 szkół, na ogólną kwotę 4.580.120 zł.
Gmina Skaryszew otrzymała na realizację programu w Publicznej Szkole Podstawowej w Modrzejowicach kwotę 2 480,00 zł.
Wsparcia finansowego udzielono pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.
O dofinansowanie zakupu książek do szkolnej biblioteki wnioskowała szkoła do Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie, a następnie gmina do Kuratorium Oświaty w Warszawie. W szkole została przypisana kwota stanowiąca całkowity koszt zakupu książek, uwzględniająca dofinansowanie w ramach programu oraz wkład własny gminy stanowiący 20%.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach – 3100,00zł
Doposażenie biblioteki szkolnej w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie to wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Uczniowie będą również zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.
W/w środki finansowe na zakup książek dla szkoły to znacząca kwota, więc biblioteka znacząco się wzbogaci o nowe pozycje. Będzie to znakomita promocja czytelnictwa.
Szkoła, które otrzymała wsparcie finansowe ma za zadanie:

 1. zasięgnąć opinię rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
  •  planować zakup książek;
  •  wymieniać informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 3. zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizować, co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienieim wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 7. uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach".

Wyświetleń: 307
Opublikowano: 14.05.2018