Przejdź do strony

BLISKO DWA MILIONY ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA EDUKACJĘ W GMINIE SKARYSZEW

image8.jpg

poziom_rpoflaga_rpmazowszeefs10gamma.jpg

1 927 118,85 zł – dokładnie taką kwotę otrzymała Gmina Skaryszew na realizację projektu „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych Gminy Skaryszew pogłębią swoją wiedzę i umiejętności, a nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane od września br. do czerwca 2020r.

11 września, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga podpisał umowę z Zastępcą Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbietą Szymanik przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew Pani Renaty Osobińskiej i w obecności Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty Pani Aliny Kacperczyk oraz zastępcy opiekuna projektu Pana Zygmunta Dęby o dofinansowanie projektu „Wyższe Kompetencje – lepsze perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2017 roku Gmina Skaryszew złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.,1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów z zakresu TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych  i umiejętności uniwersalnych  kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych Gminy Skaryszew, szkolenia dla nauczycieli, a także wszystkie placówki szkolne zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

W wyniku podjętych przez Gminę Skaryszew działań 869 uczniów przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zdobędzie specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje kluczowe, które pozwolą im dobrze odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Ponadto u 125 nauczycieli wzrosną kompetencje zawodowe.

Wartość projektu ogółem wynosi: 2 029 577,10 zł

Wartość  dofinansowania wynosi:  1 927 118,85 zł

Autor: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie

 

Wyświetleń: 1100
Opublikowano: 11.09.2018