Przejdź do strony

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINUJĄCEJ OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW

 działając na podstawie art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu ogłoszonego w dniu 05.02.2019 r. na realizację zadania
o charakterze pożytku publicznego w zakresie:

1.UPOWSZECHNIANIU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Zgłoszenia należy składać do dnia 20.02.2019 r do godz. 1530 pokój nr. 16 /sekretariat/. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, sala nr 19.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d wskazanej wyżej ustawy, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby  wskazane  przez  organizację  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w art.3  ust.3 ustawy,   z  wyłączeniem  osób  wskazanych  przez  organizację  pozarządową  lub  podmioty wymienione  w art.3  ust.3,  biorące udział w konkursie.

Wyświetleń: 398
Opublikowano: 5.02.2019