OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARZE „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

otwarty_konkurs_ofert.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz. l118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na zadanie :

I. Zakres Zadania:

UPOWSZECHNIANIU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dofinasowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych  dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+

II. Podmioty Uprawnione Do Składania Wniosków:

Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Zamierzają realizować swoje zadania na rzecz mieszkańców miasta i Gminy Skaryszew

2. Prowadzą na terania miasta i gminy Skaryszew działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem z danego zakresu

III Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania objętego konkursem w 2019 roku wynosi 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV Zasady Przyznawania Dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

2.O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie czytelnie wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. W przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

6.Wnioskodawca może zmienić wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

7. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

8. Wkład własny nie może być niższy niż 10% całkowitej wartości zadania.

9. Wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne, środki z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego oraz podany kwotowo wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

10. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zastrzega sobie prawo do:

1). odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2). zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3). dofinansowania lub finansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania lub finansowania jednej oferty lub niedofmansowywania żadnej z ofert.

V Koszty w ramach realizacji zadania

Mogą pochodzić z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

1. Koszty kwalifikowalne:

1) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (wynagrodzenia prowadzących zajęcia, uczestniczącego w projekcie personelu, koszty związane z organizacją wydarzeń w ramach projektu);

2) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu;

3) koszty publikacji i promocji;

4) koszty zakupionego do celów realizacji projektu wyposażenia;

5) koszty pokryte z wkładu osobowego - rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji

2. Koszty niekwalifikowane,

1) koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);

2) fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne;

3) produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw);

4) podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadczy, że nie jest w stanie odzyskać podatku  VAT);

5) zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

6) nabycie lub dzierżawy gruntów;

7) zadania inwestycyjne;

8) działalność polityczną.

VI.  Wymagana dokumentacja

Obligatoryjnie należy złożyć:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.skaryszew.pl

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3) oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

  1. Poza załącznikami wymienionymi oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.
  2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowanego harmonogramu, opisu poszczególnych działań i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,

2) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) Niedostarczenie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

VII   Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2.Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1699 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z (Dz. U. 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

3. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zdania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

4.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) Przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy w przypadku otrzymania dotacji innej niż wnioskowana w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia wyników konkursu na stronie www.bip.skarryszew.pl i www.skaryszew.pl

2) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

3) Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

4) W celu rozliczenia zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczyć oryginały dokumentów księgowych (tj. faktury, rachunki, umowy) potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji wraz z opisem o następującej treści:

„Kwota w wysokości ….. została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Skaryszew, na podstawie umowy nr ….. z dnia…..”

Informacja ta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

VIII. Termin Realizacji Zadania:

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w pierwszym półroczu 2019r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2019r. Dotowane z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta i gminy Skaryszew lub na rzecz jego mieszkańców.

IX. Termin Składania Ofert:

1.Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2019 roku do godz. 15:00 w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd  Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew (liczy się data wpływu do Urzędu).

2.Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa i numer zadania publicznego wskazanego w punkcie I w ogłoszeniu.

3.Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

4.Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

5.Druk oferty można pobrać ze strony internetowej www.skaryszew.pl zakładka Wnioski/Otwarty konkurs ofert lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pok. 21.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

X. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1.Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oceny oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oceny  formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.

3. Po analizie złożonych ofert, rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

  • Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w drodze zarządzenia w terminie 7 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
  • Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skaryszew, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
    i Gminy Skaryszew oraz na stronie internetowej www.skaryszew.pl).
  • Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Stanowisko ds. Sportu, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew - Pan Rafał Karolak tel. (48) 610-30-14.

XI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ SKARYSZEW W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI

2017r. – 70 000,00 zł
2018r. – 70 000,00 zł

Wyświetleń: 524
Opublikowano: 6.02.2019