Przejdź do strony

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odpady komunalne zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

1) Nieruchomości zamieszkałe:

                                                Sposób gromadzenia

Ilość osób

zamieszkujących

gospodarstwo domowe

nieselektywny

selektywny

selektywny               z wykorzystaniem kompostownika

jednoosobowe

 

30

18

12

dwuosobowe

 

54

33

21

trzyosobowe

 

72

42

27

czteroosobowe

 

84

53

33

pięcioosobowe

 

90

60

38

za każdą następną osobę

12

 

9

6

 2) Nieruchomości niezamieszkałe/ kwota za 1 pojemnik 120 l.:

l.p.

Sposób gromadzenia odpadów

Kwota  w zł

1

nieselektywny

36

2

selektywny

29

3

Selektywny z wykorzystaniem kompostownika

18

            

 

 

 

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Jest  on  dostępny    na   stronie internetowej  www.skaryszew.pl w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty  od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

  • Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  • Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej  w zawiadomieniu Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor: Karol Nogaj

Wyświetleń: 1030
Opublikowano: 11.02.2019