Przejdź do strony

UCZNIOWIE Z PSP W DZIERZKÓWKU STARYM REALIZUJĄ PROJEKT "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym biorą udział w zajęciach unijnych"Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy". Dzięki temu dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

- zajęcia rozwijające z języka niemieckiego i języka angielskiego

- zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z zakresu uczenia się i szybkiego zapamiętywania

- zajęcia z robotyki

- zajęcia z akademii kompetencji kluczowych

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie pracują w dwóch grupach po 5 osób każda. Na zajęciach uczniowie poszerzają swoja znajomość materiału gramatyczno - leksykalnego, dostosowanego do ich poziomu. Nauka języka nie ogranicza się jedynie do poznania słownictwa czy struktur gramatycznych. Uczniowie poznają sposoby i sytuację z życia codziennego, w których będą mogli te konstrukcje zastosować. Ponadto duży nacisk kładziony jest na zajęciach na rozwijanie umiejętności językowych - słuchania, mówienia, czytania oraz pisania - które to będą wykonywane w życiu codziennym przez uczniów. Zależy nam głównie na tym, aby "rozgadać" uczniów tak, aby pozbyli się bariery językowej i nabrali pewności w codziennym użytkowaniu język.

W zajęciach z zakresu ,,Umiejętność uczenia się i szybkiego zapamiętywania” bierze udział 36 uczniów po 9 uczniów w każdej z czterech grup. Głównym założeniem zajęć jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się i szybkiego zapamiętywanie, a także rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Uczniowie w procesie kształcenia przyswajają przez długi okres swojego życia nową wiedzę z najróżniejszych dziedzin. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodzi o tematy, które nie leżą w zakresie zainteresowań uczniów. Szkoła ma przygotować ucznia do uczenia się przez całe życie, gdyż umiejętność uczenia się zwiększa kapitał, który uczeń powinien wynieść ze szkoły. Natomiast zdolność uczenia się, która wciąż jest doskonalona pozostaje na całe życie.

  Umiejętność uczenia się charakteryzuje między innymi świadomość tego w jaki sposób się uczymy, jaki posiadamy potencjał oraz potrzeby w zakresie poszerzania wiedzy. Jest ona uważana za najważniejszą z kluczowych kompetencji, gdyż widząc, w jaki sposób się uczymy i czego potrzebujemy, aby osiągnąć sukces w tym zakresie, możemy efektywnie rozwijać pozostałe. Istotnym elementem jest gotowość ucznia do korzystania z wcześniejszych doświadczeń oraz stosowanie posiadanej już wiedzy na ten temat.

Zajęcia ukierunkowane są na podejmowanie działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia. Zapoznanie dzieci ze znanymi technikami uczenia się i szybkiego zapamiętywania jak również pobudzaniu do kreatywnego myślenia, angażując stymulację obydwu półkul mózgowych w zabawach dostosowanych do wieku. Usprawnianie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania ze zrozumieniem, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek. 

Proces uczenia się ma być dla ucznia przyjemnością oraz motywacją do samokształcenia się.

Na zajęciach rozwijających z matematyki uczniowie mają możliwość pogłębić oraz poszerzyć swoje wiadomości z tego przedmiotu. Uczniowie poznają nowe (wykraczające poza program) treści oraz rozwiązują zadania trudniejsze. Bardzo często wykonują różnego rodzaju ćwiczenia przy użyciu tablicy multimedialnej. Korzystają z popularnych portali edukacyjnych takich jak: matematyczne zoo, LearningApps, Scholaris, Matbaza. Pracują indywidualnie lub w parach rozwiązując zadania z podręczników otrzymanych w ramach projektu.

Na zajęciach wyrównujących z matematyki uczniowie powtarzają materiał poznany na bieżących lekcjach, utrwalają podstawowe algorytmy, rozwiązują problemy włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym. Uczniowie mają wolniejsze tempo pracy i nieraz nie nadążają z opanowaniem prezentowanego na lekcji materiału.  Zajęcia te pozwalają im utrwalić wiadomości poprzez ćwiczenia interaktywne przy tablicy multimedialnej. Dzieci chętnie uzupełniają karty pracy przygotowane przez nauczyciela oraz wykonują ćwiczenia z podręczników otrzymanych w ramach projektu.

Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 5 uczniów. Ćwiczenia prowadzone są dla dzieci z zaburzeniami mowy i odbywają się w dwóch grupach (gr.I- 2 uczniów, gr.II- 3 uczniów).

Na zajęciach dzieci uczą się ciekawych ćwiczeń dotyczących usprawnienia pracy narządów mowy. Wzmacniana jest samoocena dziecka i zachęca się je do pokonywania trudności. Ponadto kształtowana jest prawidłowa mowa poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. Rozwijana jest też sprawność językowa i komunikacyjna. Tak dobierane są ćwiczenia, aby wzbogacać słownictwo czynne i bierne uczniów. Dzieci uczą się poprawnej wymowy nie tylko poprzez karty pracy, ale również mają możliwość zapoznania się z grami logopedycznymi i programami komputerowymi, które wspomagają terapię logopedyczną. Poprzez udział w zajęciach uczeń weryfikuje wady wymowy, uczy się ćwiczeń usprawniających aparat mowy. Poprzez regularne ćwiczenia uczeń potrafi świadomie wykonać ćwiczenia logopedyczne i dokonywać autokorekty wypowiedzi.

Na zajęciach Akademii Kompetencji Kluczowych uczniowie ćwiczą i rozwijają umiejętności matematyczne, doskonalą rachunek pamięciowy. Poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Pogłębiają wiedzę na temat stresu, poznają sposoby na to, jak sobie z nim radzić. Uczą się określać swoje stany, emocje, rozwijać wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Poznając znaczenie empatii kształtują postawy tolerancji. Ćwiczenia połączone z zabawą pantomimiczną pozwalają im nie tylko kształtować zachowania empatyczne, a także rozwijają ich umiejętności interpersonalne. Pracując w grupach uczą się asertywnych zachowań, poprawności we wzajemnych relacjach, a także jak postępować, aby być dobrym przyjacielem.

Zajęcia z robotyki odbywają się w małych grupach, 4 razy w tygodniu po dwie godziny. Małe grupy umożliwiają uczestnikom większy udział w prowadzonych ćwiczeniach i zadaniach, pozwala na większą swobodę.

Na zajęciach dzieci uczą się logicznego myślenia, zasad współpracy
i podstaw programowania jednocześnie. Zajęcia te mają charakter ogólnorozwojowy i wpływają pozytywnie na różne sfery funkcjonowania dziecka. Dzieci bawiąc się konstruują i programują roboty.

Poprzez zabawę uczą się biegłego i twórczego korzystania z technologii cyfrowych. Zdobywają wiedzę z zakresu konstruowania i programowania. Uczą się prawidłowej organizacji czasu i pracy w zespole. Rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. Rozwijają też kompetencje społeczne, uczą zasad dobrej współpracy, efektywnego rozwiązywania zadań grupowych.

Autor: PSP w Dzierzkówku Starym

Wyświetleń: 143
Opublikowano: 13.03.2019