Przejdź do strony

YOUNGSTER PLUS w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

 Program YOUNGSTER PLUS  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt  Lwowskich  w Skaryszewie od 1 września 2018r.

        YOUNGSTER PLUS to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”, we współpracy  z Wydawnictwem Macmillan, które opracowało jego założenia dydaktyczne. Partnerem w realizacji programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju  „NIDA”.

Założenia Programu YOUNGSTER PLUS to alternatywna forma rozwijania kompetencji językowych w  stosunku do tradycyjnych lekcji języka angielskiego w szkole. O unikalności programu przesądzają zarówno proponowane metody pracy z uczniami, jak i sposób, w jaki wspierani są sami nauczyciele języka angielskiego.

Istotą tej metody nauczania języka angielskiego jest „pozbawienie” nauczyciela standardowych metod i form pracy z uczniem, w tym przede wszystkim eliminacja ocen, prac domowych i kartkówek. Tym samym zarówno uczeń jak i nauczyciel zostają uwolnieni od tradycyjnego podziału ról na kontrolującego i kontrolowanego. Generalnie program opiera się na pobudzeniu motywacji wewnętrznej ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, swoistą szansę edukacyjną, z której uczeń może, ale nie musi skorzystać.

Nauczyciel biorący udział w programie otoczony są stałą opieką merytoryczną konsultantów wydawnictwa Macmillan. Dzięki temu doskonalą swój warsztat pracy w sposób profesjonalny, przenosząc nowo nabyte umiejętności nie tylko na kolejne roczniki uczniów uczestniczących w programie, ale także na wszystkich swoich uczniów w danej szkole.

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich i ułatwienie dostępu do szkół ponadpodstawowych, poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom, możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

YOUNGSTER PLUS to mini szkoła językowa – uczniowie, na podstawie testów plasujących, są dzieleni na niewielkie, 10 – 15 osobowe grupy o podobnych umiejętnościach językowych oraz otrzymują bezpłatne podręczniki dostosowane do ich poziomu (różne od używanych w szkołach). Nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującymi godzinami nauki języka angielskiego. Zajęcia te są uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania tego języka w szkole. Liczebność grupy stwarza duży komfort pracy dla ucznia i nauczyciela.

W programie YOUNGSTER PLUS, w roku szkolnym 2018/2019,  zadeklarowało swój udział  12 uczniów Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt  Lwowskich w Skaryszewie. Zajęcia były prowadzone w jednej grupie.

Program obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla  grupy  w oparciu o przygotowany przez Wydawnictwo Macmillan autorski program nauki języka angielskiego i odpowiednio dobrane podręczniki. Zajęcia były zrealizowane przez rok szkolny.

Podręczniki do nauki języka zostały  sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan. Podręczniki te pozostaną własnością Szkoły co najmniej do czasu zakończenia nauki przez ucznia w terminie przewidzianym programem. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, itp.).

W ramach programu YOUNGSTER PLUS Gmina Skaryszew zapewniła między innymi:

  1. sfinansowanie ½ wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami,
  2. sfinansowanie kosztów dojazdu nauczyciela na szkolenia.

YOUNGSTER PLUS to zajęcia z języka angielskiego dla chętnych uczniów, a nie dla wszystkich.

Zajęcia te są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł miesięcznie. Środki pozyskane w ten sposób były przeznaczone na potrzeby Szkoły,  a zwłaszcza na potrzeby realizacji programu YOUNGSTER PLUS (np. kopiowanie materiałów, dodatkowe pomoce dydaktyczne, nagrody na zakończenie roku szkolnego, itp.).

 

Wyświetleń: 219
Opublikowano: 10.07.2019