Przejdź do strony

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy – Gminny Komisarz Spisowy w Skaryszewie informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w  2020r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1728) w dniach od 15  czerwca do 8 lipca 2020 roku odbywać się będzie nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończony 18 rok życia,
 2. zamieszkały na terenie Gminy Skaryszew
 3. wykształcenie co najmniej średnie
 4. być osobą godną zaufania
 5. posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
 6. niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. wykazywać biegłą znajomość języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa, posiadać sprawność fizyczną ze względu specyfikę pracy, posiadaćumiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, posiadać umiejętność obsługi komputera (preferowane: obeznanie z funkcjonowaniem systemu GPS oraz praktyczne korzystanie z map cyfrowych).

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać w dniach od 15.06.2020 do 8.07.2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. dokładne dane adresowe kandydata,
 2. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej szkoły (preferowane wykształcenie o profilu rolniczym, ekonomicznym lub geodezyjnym),
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.

Oświadczenie ,o którym mowa wyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu (załącznik) lub bezpośrednio w Urzędzie pokój nr 4.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w P.S.R. w 2020 r.”.

Liczba planowanych rachmistrzów dla Miasta i Gminy Skaryszew wynosi 5 osób.

Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust.1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).

GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  – W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.

Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

 1. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Gminny Komisarz Spisowy
Dariusz Piątek

Wyświetleń: 1038
Opublikowano: 15.06.2020