Przejdź do strony

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Skaryszewie.      

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz.  11 oo  w budynku Remizy OSP w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 5.

 Otwarcie  X  sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.

 1. Przyjęcie porządku obrad.      
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej.        
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 6. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.
 11. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.
 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu.
 13. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
 16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r. w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.   
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie X  sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie. 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy:  Art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506)

 Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Tomasz Madej