Przejdź do strony

ZAPROSZENIE NA XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Skaryszewie.     

 

Sesja odbędzie się w dniu 12 sierpnia  2019 r. (poniedziałek) o godz. 13 oo w  budynku Remizy OSP w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 5.

 

 1. Otwarcie  XIII  sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.      
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej.        
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 10. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.   
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skaryszew.   
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew, położonej w miejscowości Gębarzów oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 871/1 o pow. 1100m2, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.     
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.
 16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie XIII  sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie. 

 

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Tomasz Madej