Przejdź do strony

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na podstawie Uchwały nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Konsultacje trwają od 18 października do 6 listopada 2019 r. w formie:

1)  zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.skaryszew.pl: w zakładce Konsultacje Społeczne, na stronie BIP Urzędu Miasta Gminy Skaryszew bip.skaryszew.pl, a także będzie dostępny w/w wymienionym terminie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, na parterze w godz. 7 30 – 15 00. Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2019 r. roku na:

-  adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew;
-  adres poczty elektronicznej: a.sowa@skaryszew.pl

2) organizacji zebrania konsultacyjnego dotyczącego projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w dniu 28 października 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 18 00 w sali konferencyjnej OSP Skaryszew.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skaryszew
Dariusz Piątek