Przejdź do strony

NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ - ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W jaki sposób prawidłowo napisać ofertę realizacji zadania publicznego na nowym wzorze? Co zmieniło się w umowie o dofinansowanie? Jak wygląda nowe sprawozdanie i czym jest "rozliczanie przez rezultat"? Między innymi te zagadnienia poruszane będą podczas szkolenia "Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w realizacji zadań publicznych. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji związanej z konkursem ofert". Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy w najbliższy poniedziałek, 25 listopada 2019 roku o godz. 17:00 do sali konferencyjnej OSP Skaryszew.

Program szkolenia:

  1. Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,  zasady konstrukcji budżetu zadania).

  2. Umowa realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy.

  3. Sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).

  4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

  5. Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy  powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej- osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem  NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu-terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów.

 


Przypominamy, że od marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadania publicznego.  Na mocy rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wprowadzone zamiany umożliwiają organizacjom rozliczenie z zadań w oparciu o osiągnięte rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań. Podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania będzie ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów. Jednak należy pamiętać, że organizacje nadal związane są z zasadami wydatkowania środków i ich księgowania. W sprawozdaniach nie będzie analizy części finansowej, będzie to jednak przedmiot ewentualnych kontroli.

Autor: Joanna Sowa